Mô hình hoạt động của hệ thống điều hòa không khí và trao đổi nhiệt_Manchio