Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ KHÔNG GIAN BẾP CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

Home / Dịch vụ

Đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚌ư, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚋ế𝚙 𝚙𝚑ổ 𝚋𝚒ế𝚗 𝚌ó 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚝í𝚌𝚑 𝚝ừ 15𝚖2 đế𝚗 25𝚖2, 𝚟à 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚌ộ𝚗𝚐 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌𝚑, 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚝â𝚖 đ𝚒ể𝚖 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à. 𝚅ậ𝚢 𝚗ê𝚗 𝚝í𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗ă𝚗𝚐 𝚝𝚑ẩ𝚖 𝚖ỹ 𝚌ủ𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚗à𝚢, 𝚌à𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 đượ𝚌 𝚌𝚑ú 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 để 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑á 𝚟ỡ đ𝚒 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚙𝚝 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚌ủ𝚊 𝚝ổ𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗.
𝚃í𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗ă𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌ă𝚗 𝚋ế𝚙 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐, 𝚋ở𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚗à𝚢 đò𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚜ự 𝚝í𝚗𝚑 𝚝𝚘á𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚟ề 𝚔ỹ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚢ế𝚞 𝚝ố 𝚗𝚑ư : 𝙷ệ 𝚝ủ 𝚋ế𝚙 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚙𝚑ụ 𝚔𝚒ệ𝚗 đ𝚒 𝚔è𝚖, 𝚑ệ 𝚔𝚑ố𝚒 đườ𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚟à ố𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 𝚗ướ𝚌, 𝚑ệ 𝚔𝚑ố𝚒 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị 𝚐𝚒𝚊 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚟à đườ𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 đ𝚒ệ𝚗,…Đ𝚒ể𝚖 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚌á𝚌 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị đề𝚞 𝚌ó 𝚖ố𝚒 𝚕𝚒ê𝚗 𝚔ế𝚝 𝚌𝚑ặ𝚝 𝚌𝚑ẽ 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑à𝚗𝚑 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đờ𝚒 𝚜ố𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑ủ. 𝙳𝚘 𝚟ậ𝚢, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ầ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚋ộ 𝚙𝚑ậ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả, 𝚑𝚊𝚢 𝚋ấ𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚕ý, đã đủ để 𝚝ạ𝚘 𝚗ê𝚗 𝚜ự 𝚋ấ𝚝 𝚝𝚒ệ𝚗, 𝚔𝚑ó 𝚌𝚑ị𝚞 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐.
𝚅ì 𝚟ậ𝚢, 𝚟𝚊𝚒 𝚝𝚛ò 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑à 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝 𝚕à 𝚑ì𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚌ụ 𝚝𝚑ể 𝚟à 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚚𝚞á 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚌ă𝚗 𝚋ế𝚙 𝚝ừ 𝚔𝚑â𝚞 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖, 𝚛ử𝚊, 𝚌𝚑ế 𝚋𝚒ế𝚗, ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚟à 𝚛ử𝚊 𝚌𝚑é𝚗 𝚋á𝚝, 𝚜ẽ 𝚝ươ𝚗𝚐 ứ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚟ị 𝚝𝚛í 𝚟à 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚛𝚊 𝚜𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚑ợ𝚙 𝚕ý. 𝚃𝚒ê𝚞 𝚋𝚒ể𝚞 𝚗𝚑ư, 𝚔𝚑𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚡é𝚝 𝚔𝚑𝚞 𝚟ự𝚌 đặ𝚝 𝚖á𝚢 𝚕ọ𝚌 𝚗ướ𝚌, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 𝚌𝚑ú ý đế𝚗 𝚟ị 𝚝𝚛í đườ𝚗𝚐 ố𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢, 𝚝𝚑𝚘á𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖ố𝚒 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚟ớ𝚒 đườ𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚛ử𝚊, 𝚟à 𝚌ả 𝚔í𝚌𝚑 𝚝𝚑ướ𝚌 𝚖á𝚢 𝚜𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚟ừ𝚊 𝚟ặ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚝ủ 𝚋ế𝚙.
𝙓𝙪 𝙝ướ𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞ế𝙩 𝙠ế 𝙗ế𝙥 𝙝𝙞ệ𝙣 đạ𝙞, 𝙩ố𝙞 𝙜𝙞ả𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙘ă𝙣 𝙝ộ 𝙘𝙝𝙪𝙣𝙜 𝙘ư
𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ă𝚖 𝚐ầ𝚗 đâ𝚢, 𝚡𝚞 𝚝𝚑ế 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚋ế𝚙 𝚝ố𝚒 𝚐𝚒ả𝚗, 𝚑𝚒ệ𝚗 đạ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 đượ𝚌 ư𝚊 𝚌𝚑𝚞ộ𝚗𝚐, đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 ở 𝚌á𝚌 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚌ư, 𝚋ở𝚒 𝚕ố𝚒 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚗à𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑é𝚙 𝚑ọ 𝚝𝚒ế𝚝 𝚔𝚒ệ𝚖 đượ𝚌 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚝í𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚒ế𝚖 𝚐𝚒ữ 𝚌ủ𝚊 đồ 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝, 𝚖à 𝚟ẫ𝚗 𝚐𝚒ữ đượ𝚌 𝚟ẻ 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝ế, 𝚝ạ𝚘 𝚗ê𝚗 𝚌ả𝚖 𝚐𝚒á𝚌 𝚝𝚑𝚘ả𝚒 𝚖á𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚛ả𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚕ý 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚌ă𝚗 𝚋ế𝚙, 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚗𝚐ữ 𝚝𝚑ú 𝚟ị 𝚕à “𝚝𝚑𝚞 𝚟é𝚗 𝚟à 𝚌ấ𝚝 𝚐𝚒ữ”, 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚕à 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚞 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ đ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚟à 𝚌𝚑ỉ 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚛𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟ậ𝚝 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚍ù𝚗𝚐 𝚗𝚑ấ𝚝, để đả𝚖 𝚋ả𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ị 𝚟ô 𝚝ì𝚗𝚑 𝚕ộ 𝚛𝚊 𝚜ự 𝚐ồ 𝚐𝚑ề, 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚖ắ𝚌.
𝚅ề 𝚖ặ𝚝 𝚝𝚑ẩ𝚖 𝚖ỹ, 𝚜ự ă𝚗 𝚔𝚑ớ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị 𝚟ớ𝚒 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝, đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝 𝚐ắ𝚗 𝚝ườ𝚗𝚐, 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚕à 𝚌𝚑ì𝚊 𝚔𝚑ó𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚜ự 𝚐ọ𝚗 𝚐à𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚘á𝚗𝚐 đạ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚗à𝚢.
𝚀𝚞𝚊𝚗 đ𝚒ể𝚖 𝚗à𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚑ỏ 𝚝ớ𝚒 𝚡𝚞 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚕ự𝚊 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚌á𝚌 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị 𝚐𝚒𝚊 𝚍ụ𝚗𝚐. 𝚅í 𝚍ụ, 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị 𝚕ọ𝚌 𝚗ướ𝚌, 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 ư𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚕ự𝚊 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌ó 𝚔í𝚌𝚑 𝚝𝚑ướ𝚌 𝚗𝚑ỏ 𝚐ọ𝚗, 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐 𝚕ắ𝚙 đặ𝚝 𝚍ướ𝚒 𝚌𝚑ậ𝚞 𝚛ử𝚊 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚋à𝚗 𝚋ế𝚙. 𝙽𝚐ượ𝚌 𝚕ạ𝚒, 𝚝ừ 𝚙𝚑í𝚊 𝚌á𝚌 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚋ị 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑ủ độ𝚗𝚐 𝚌ả𝚒 𝚝𝚒ế𝚗 𝚜ả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚌ả 𝚟ề 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗ă𝚗𝚐 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚕ẫ𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚔𝚒ể𝚞 𝚍á𝚗𝚐
𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚋ế𝚙 đượ𝚌 𝚖ệ𝚗𝚑 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝚝𝚛á𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚌ủ𝚊 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à. Đó 𝚕à 𝚗ơ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ó𝚗 ă𝚗 đượ𝚌 𝚗ấ𝚞, 𝚟à 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕ư𝚞 𝚐𝚒ữ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚑 𝚔𝚑ắ𝚌 ấ𝚖 á𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑. 𝙲𝚑ỉ 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚜ự 𝚑𝚒ể𝚞 𝚟ề 𝚌ă𝚗 𝚋ế𝚙, 𝚟à đư𝚊 𝚛𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚐𝚒ả𝚒 𝚙𝚑á𝚙 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế 𝚝ổ𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚖ớ𝚒 đượ𝚌 𝚡𝚎𝚖 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑à 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế.
——————
Trích dẫn nguồn © Tạp chí Kiến trúc
——————————
Tham khảo thêm Video GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TẠO “CHẤT RIÊNG” CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ GREEN STAR tại đây => https://youtu.be/H_b5ZLoSopk
Liên hệ ngay
0912188289