Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Thiết Kế Kiến Trúc Biệt Thự Địa Trung Hải

Thời gian thi công: 06/2021 Địa điểm: Nam An Khánh - Hà Nội Diện tích: 500m2 Khách hàng: Thiết Kế Kiến Trúc Biệt Thự Địa Trung Hải 💚𝙶ợ𝚒 𝚗𝚑ớ 𝚟ề 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚂𝚒ê𝚞 𝙱𝚒ệ𝚝 𝚃𝚑ự 𝚗ằ𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ô𝚒 𝚕à𝚗𝚐 ở 𝚟ù𝚗𝚐 𝚋𝚒ể𝚗 Đị𝚊 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙷ả𝚒 đầ𝚢 𝚗ắ𝚗𝚐 𝚟à 𝚐𝚒ó 𝚋𝚒ể𝚗. 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚗à𝚢 𝚕à 𝚜ự 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚘𝚊 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚑𝚊𝚒 𝚗ề𝚗 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ú𝚌 đồ 𝚜ộ 𝚟à độ𝚌 đá𝚘 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚃â𝚢 𝙱𝚊𝚗 𝙽𝚑𝚊 𝚟à Ý đ𝚎𝚖 𝚕ạ𝚒 𝚌á𝚒 𝚌ả𝚖 𝚐𝚒á𝚌 𝚕ã𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗 𝚟à 𝚙𝚑ó𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘á𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚑𝚒ế𝚖 𝚌ó 𝚔𝚑ó 𝚝ì𝚖.⚜𝙺𝚒ế𝚗 𝚃𝚛ú𝚌 𝙱𝚒ệ𝚝 𝚃𝚑ự Đị𝚊 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙷ả𝚒⚜ 𝚕à 𝚜ự 𝚔ế𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚑à𝚒 𝚑ò𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝚃â𝚢 𝙱𝚊𝚗 𝙽𝚑𝚊 𝚝𝚑ờ𝚒 𝙿𝚑ụ𝚌 𝚑ư𝚗𝚐, 𝚃â𝚢 𝙱𝚊𝚗 𝙽𝚑𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚗𝚒𝚊𝚕 (𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 đị𝚊 𝚃â𝚢 𝙱𝚊𝚗 𝙽𝚑𝚊), 𝙱𝚎𝚊𝚞𝚡-𝙰𝚛𝚝𝚜, Ý 𝚝𝚑ờ𝚒 𝙿𝚑ụ𝚌 𝚑ư𝚗𝚐, 𝚟à 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ú𝚌 𝙶𝚘𝚝𝚑𝚒𝚌 ở 𝚅𝚎𝚗𝚒𝚌𝚎..𝙽𝚐à𝚢 𝚗𝚊𝚢, 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑 𝙱𝚒ệ𝚝 𝚃𝚑ự Đị𝚊 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙷ả𝚒 𝚌ò𝚗 𝚌ó 𝚜ứ𝚌 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚖ẽ 𝚝ớ𝚒 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ú𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚝𝚑ự 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚚𝚞ố𝚌 𝚐𝚒𝚊 𝚔𝚑á𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đó 𝚌ó 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 👉 𝙷ã𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 𝙼𝙰𝙽𝙲𝙷𝙸𝙾.𝙽𝙴𝚃 𝚔𝚑á𝚖 𝚙𝚑á 𝙱𝚒ệ𝚝 𝚃𝚑ự 𝙽𝚊𝚖 𝙰𝚗 𝙺𝚑á𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚕ố𝚒 𝙺𝚒ế𝚗 𝚃𝚛ú𝚌 Đị𝚊 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙷ả𝚒 𝚗à𝚢 𝚗𝚑é !

0912188289