Thiết kế nội thất đòi hỏi tính sáng tạo cao với những yêu cầu mới đặt ra